^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. 0501603550, 0509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх компетенція. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів".

1.Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.

Державний нагляд та контроль здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.

2.Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх компетенція.

  1. Державна служба України з питань праці(Держпраця)— центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

     Компетенція:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів;

2)координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення;

3) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;

4)здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

5) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

6) видає у передбачених законодавством випадках: ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов; дозволи на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації;

7) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань праці, охорони праці, зайнятості населення та гігієни праці, державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки.

Управління Держпраці в областях здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю з таких основних питань:

  • • трудовий договір і ведення трудових книжок;
  • • робочий час і час відпочинку;
  • • оплата праці, гарантії і компенсації;
  • • укладення та виконання галузевих і регіональних угод, колективних договорів;
  1. Державна інспекція ядерного регулювання України реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Компетенція:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, 

2) проводить державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок;

3)затверджує в установленому порядку перелік джерел іонізуючого випромінювання;

4) веде в установленому порядку єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

  1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки).

Компетенція:

1) здійснює заходи щодо радіаційного і хімічного захисту;

2) видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації, веде їх облік;

3) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання щодо здійснення заходів з евакуації населення;

4) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків;

5) здійснює контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції

  1. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) в компетенцію якої входить:

1) реалізація державної політики у сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

2)здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за: дотриманням санітарного законодавства; біологічними продуктами; додержанням підприємствами всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів.

       Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

       Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об’єднання.

3.Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю,

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

4.Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів".

     Спори, пов'язані з відстороненням працівників від  роботи  за постановою  прокурора  або  слідчого,   не   підлягають   судовому розгляду  в  порядку  цивільного  судочинства,  а  вирішуються   в порядку, встановленому для оскарження постанов цих органів. Після
скасування такої постанови трудовий спір вирішується в  загальному порядку.     За загальним правилом    індивідуальні    трудові    спори вирішуються   судами   безпосередньо  або  після  їх  попереднього розгляду комісією по трудових спорах (КТС).      У кожному  випадку  суд зобов'язаний перевірити і обговорити причини пропуску строків звернення до суду,  а також навести у рішенні мотиви,  чому він поновлює   або   вважає   неможливим   поновити  порушений  строк. Місячний строк поширюється на всі випадки звільнення незалежно від підстав припинення трудового договору.      Якщо місячний  чи  тримісячний  строк  пропущено без поважних причин, у  позові  може  бути  відмовлено  з  цих  підстав.           Суди   безпосередньо розглядають позови про укладення трудових договорів:     - працівників,  запрошених на роботу в порядку переведення  з іншого підприємства, установи, організації;     - молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в  установленому   порядку   направлені   на   роботу   на  дане підприємство, в установу, організацію;     - вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда,  а одиноких матерів -  при  наявності  дитини віком до 14 років;     - виборних працівників після закінчення строку повноважень;     -  працівників,  яким  надано  право поворотного прийняття на роботу.
     При обгрунтованості позову суд рішенням  зобов'язує  власника або уповноважений  ним  орган  укласти  трудовий договір      Укладення   трудового   договору оформляється  наказом  чи  розпорядженням  власника  підприємства.  Фактичний допуск  до  роботи  вважається   укладенням   трудового   договору незалежно від того, чи було прийняття  на  роботу  належним  чином оформлене, якщо робота провадилась  за  розпорядженням  чи  відома власника або уповноваженого ним органу.     При укладенні  трудового  договору  на  визначений  строк цей строк встановлюється погодженням  сторін  і  може  визначатись  як конкретним терміном, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки по вагітності, родах і догляду  за дитиною;  особи,  яка звільнилась з роботи в зв'язку з призовом на дійсну строкову  військову  чи  альтернативну  службу, обранням  народним  депутатом чи на виборну посаду (або виконанням певного обсягу робіт).     Контракт є особливою формою трудового договору і  укладається він, коли його застосування відповідає законодавству.     Власник або  уповноважений  ним  орган  може   вимагати   від працівника, який працює за трудовим договором, укладення контракту тільки в тому разі, коли він відноситься до категорії працівників, які згідно  з  законодавством працюють  за  контрактом (наприклад, керівники підприємств).  Порушення цих вимог може  бути  підставою для визнання недійсними  умов  праці  за контрактом, які  погіршують  становище  порівняно з законодавством України.     При розгляді справ про звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (або понад  три  роки, але не більше, ніж до 6 років, якщо дитина за медичним висновком в цей період потребує домашнього догляду),  одиноких матерів (жінка, яка не  перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено  в установленому порядку за вказівкою матері,  вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину  сама)  при  наявності  дитини  віком  до чотирнадцяти років  або дитини-інваліда провадиться з обов'язковим працевлаштуванням. Не  може  бути  визнано,  що власник або  уповноважений  ним  орган  виконав  цей  обов'язок по працевлаштуванню, якщо працівниці не була надана на тому ж  або на іншому підприємстві (в  установі,  організації)  інша  робота  або запропонована робота,  від якої вона відмовилась з поважних причин.     Гарантії поширюються і на випадки звільнення  у  зв'язку  з  закінченням  строку договору зазначених працівників, коли вони були прийняті на сезонні роботи.     Звільнення погоджується з органом профспілки,  яка утворена і діє на підприємстві, і членом якої є працівник у випадках, передбачених хаконом.     Згода профспілкового  органу  на  звільнення  не  може   бути визнана такою,  що має юридичне значення, якщо не додержані вимоги про участь у  засіданні цього органу більше половини його  членів, або згода  давалась  на  прохання службової особи,  що не наділена правом прийняття і звільнення і  не  мала  відповідного  доручення правомочної особи.      Якщо звільнення працівника проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до профспілкового  органу, суд зупиняє  провадження  по справі,  запитує згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови  профспілкового  органу  в дачі згоди  на  звільнення  працівника розглядає спір по суті.    Відмова  профспілкового органу  в  згоді на звільнення є підставою для поновлення працівника на роботі.     Правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової  непрацездатності,  а  також  у  період  перебування  у відпустці  стосуються коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства провадиться з  ініціативи  власника  або  уповноваженого ним органу. Маються  на  увазі  щорічні,  а також інші відпустки,      У випадку, коли працівника  звільнено  без  законних  підстав або з порушенням  встановленого  порядку,  але  поновити  його  на роботі  неможливо  внаслідок  ліквідації  підприємства,  суд  визнає  звільнення неправильним  і  зобов'язує ліквідаційну комісію або власника виплатити    цьому працівникові  заробітну  плату  за  час  вимушеного  прогулу  и одночасно  визначає  працівника звільненим у  зв'язку  з  ліквідацією підприємства.    Суд перевіряє які є докази щодо змін в організації виробництва і праці,  про те, що працівник відмовився від переведення  на  іншу  роботу  або  що власник  або  уповноважений  ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж  підприємстві,  чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи попереджувався  він за 2 місяці про наступне вивільнення.     Чинне  законодавство  не  передбачає  виключення  із  строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за  2 місяці)  часу  знаходження  його  у   відпустці   або   тимчасової непрацездатності.       Прогулом  визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого  дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин (наприклад,  у  зв'язку  з  поміщенням  до медвитверезника,   самовільне   використання   без   погодження  з власником днів  відгулів,  чергової відпустки,   залишення   роботи  до  закінчення  строку  трудового договору чи строку,  який працівник зобов'язаний  пропрацювати  за призначенням  після  закінчення  вищого чи середнього спеціального учбового закладу).     Невихід працівника   на   роботу   в   зв'язку  з  незаконним переведенням  не  можна  вважати  прогулом  без  поважних  причин.      Нетверезий стан   працівника   або   наркотичне  чи  токсичне сп'яніння можуть бути підтверджені як медичним  висновком,  так  і іншими видами  доказів,  яким суд має дати відповідну оцінку.     Звільнення з підстав втрати довір'я суд може визнати обгрунтованим,    якщо   працівник,   який   безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий  їх  прийманням, зберіганням, транспортуванням,  розподілом  і  т.п.) вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього  довір'я  (зокрема,  порушення правил   проведення  операцій  з  матеріальними  цінностями).       З  підстав  вчинення  аморального  проступку,  несумісного  з продовженням даної роботи, можуть бути звільнені лише ті працівники, які займаються  виховною діяльністю, наприклад, вихователі,  вчителі,  викладачі,  практичні  психологи, соціальні педагоги,       Переведення  на  іншу  роботу допускається тільки за згодою  працівника. Не вважається  переведенням,  що потребує  згоди  працівника, переміщення його на тому ж підприємстві на інше  робоче місце,  в інший структурний підрозділ на території підприємства. Переміщення не може бути безмотивним,  не обумовленим інтересами виробництва.     В межах спеціальності, кваліфікації  і  посади,  обумовленої  трудовим  договором,  зміна істотних  умов  праці:  систем  і розмірів оплати,  пільг,  режиму роботи,  встановлення  або  скасування  неповного  робочого  часу, суміщення професій, зміни розрядів і найменування посад та інших - допускається за умови,  що  це  викликано  змінами  в  організації виробництва  і праці та що про ці зміни працівник був повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.    При незаконному звільненні або переведенні на іншу роботу, невиконанні рішення про поновлення працівника  на  роботі,  настає повна матеріальна відповідальність винних в цьому службових осіб  і обов'язок покрити шкоду, заподіяну підприємству з  оплатою  працівникові  часу вимушеного прогулу. Рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим ним органом про це наказу.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика