^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. +380509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов'язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування.

1.Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов'язки.

КПК визначає досудове розслідування як стадію кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

      Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним і не може бути доручена захиснику (наприклад, право давати показання).

      Захисник має право:

 • знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюють його клієнта;
 • до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості;
 • вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
 • збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 • витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок;
 • ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, оскарження постанови слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;
 • брати участь у проведенні процесуальних дій, де ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
 • застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь;
 • заявляти клопотання про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
 • заявляти відводи;
 • ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в установленому порядку, та вимагати відкриття матеріалів іншої справи;
 • одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК;
 • має право відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках: якщо є обставини, які виключають його участь у кримінальному провадженні:  незгода з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника; умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього КПК тощо, якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.

Обов’язки:

 • прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого;
 • завчасно повідомити про неможливість прибути в призначений строк та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а також орган, який уповноважений надавати безоплатну правову допомогу;
 • без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю (ч. 3 ст. 47)

2.Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях.

Слідчими (розшуковими) діями є дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК).

До слідчих дій віднесено: 1)допит особи, 2) пред’явлення для впізнання 3) огляд місця пригоди, приміщення, житла; 4) огляд трупа 5) обшук особи, житла; 6)слідчий експеримент; 7) освідування особи; 8) проведення експертизи.

Про кожну слідчу дію складається протокол. Адвокат має слідкувати, щоб у протоколі про кожну слідчу дію були зазначені: місце і дата його складання; посади і прізвища осіб, що проводять дію; прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, адреси цих осіб; роз'яснення їх прав і обов'язків; зміст проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення; всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні даної слідчої дії.

Протокол про слідчу дію зачитується всім особам або вони з ним можуть ознайомлюватися особисто. Їм роз'яснюється право робити зауваження. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами.

Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, а та­кож перекладач, поняті, якщо вони були присутні, та інші особи, які були при­сутні або брали участь у проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь з цих осіб через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання протоколу запрошується стороння особа. До протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок, відеозапису, плани, схе­ми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст. Якщо особа, що брала участь у проведенні слідчої дії, відмовиться підписати протокол, то це зазначається в протоколі і підтверджується підписом особи, яка провадила слідчу дію.

Адвокат також повинен слідкувати за дотриманням правил застосування звуко­запису. Він може застосовуватися при допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред'явленні для впізнання, відтворенні обстановки і об­ставин події. При проведенні слідчих дій із застосуванням звукозапису про це повідомля­ються всі учасники слідчої дії до її початку. Фонограма повинна відбивати весь хід слідчої дії. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення не дозволяється. Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму. Складається протокол такої слідчої дії, де зазначається про застосування звукозапису і повідомлення про це учасників слідчої дії, про відтворення звукозапису учас­никам слідчої дії та їх заяви з приводу застосування звукозапису.

Кінозйомка, відеозапис можуть застосовуватися у проведенні огляду, обшуку, відтворенні обстановки і обставин події, про що повідомляються учасники слідчої дії. Після зйомки, запису та виготовлення кінострічки, відеострічки вони демонструються всім учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол.

 Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника.Такі особи мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу.

Захисник має звертати увагу і на час проведення слідчої дії, оскільки проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

Допит особи не може продовжуватися без перерви понад 2 години, а в цілому - понад 8 годин на день.

Допит неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря, і не може продовжуватися без перерви понад 1 годину, а загалом - понад 2 години на день (ст. 226 КПК)

У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання особа, яка проводить допит, зобов'язана його зупинити одразу після отримання такої заяви (ч. 4 ст. 224 КПК).

3.Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування.

     Методика участі - це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких регулюються відносини між адвокатом та підзахисним та адвокатом й іншими учасниками.

     Можна виділити декілька методів, які застосовуються адвокатами при здійсненні захисту:1) Метод важливої ​​інформації, яка реалізується шляхом роз'яснення об'єкту важливості його участі в дослідженні певної інформації;2) Метод роздумів реалізується шляхом створення адвокатами враження спільних думок щодо обставин скоєного злочину, спільного аналізу наявних доказів;3) Метод професіоналізму, яка реалізується адвокатом шляхом демонстрації вільного оперування як нормативною базою, так і матеріалами справи;4) Метод прийнятої допомоги, реалізується в результаті створення уявлення у об’єкта про отриману від нього адвокатом істотну допомогу в процесі встановлення істинних обставин, досліджуваних в процесі подій.     Тактика адвоката розробляється з урахуванням 1) позиції підзахисного; 2) позиції захисника; 3) системи клопотань, спрямованих на пошук конкретних виправдувальних доказів, а також звернених на тлумачення вже наявних даних; 4) участі в слідчих діях і тактичних операціях в інтересах захисту.

     Тактичний прийом, застосований захисником, жодним чином не має зашкодити підзахисном

Тактику можна розділити на декілька видів:

1) оборонна тактика захисту - прийняття захистом всієї версією слідства цілком, без будь-яких доповнень і поправок; спостереження захисника за діяльністю слідчого; фіксування помилок, допущених слідчим; використання слабких місць попереднього слідства для реалізації лінії захисту.2) нейтральна тактика захисту – це пропозиція про співпрацю зі слідчим, що виходить від захисника; психологічне вивчення особистості слідчого.3) атакуюча (наступальна) тактика захисту яка проявляються у прихованому виклику на всі пропозиції слідчого про контакт; нав'язуванні слідчому конфліктної ситуації; організація контрвипадів з боку захисника на дії слідчого; захоплення ініціативи при проведенні низки слідчих дій; нав'язування трудомістких слідчих дій з метою захисту; системний аналіз всіх дій слідчого; формування системи збалансованих пропозицій, спрямованих на руйнування обвинувальної концепції слідчого. Така тактика заснована на активності захисника; несподіванки та непередбачуваності його дій; нестандартності мислення.

       При атакуючої тактиці захисту рекомендується ставити під сумнів будь-який аргумент слідчого, при цьому сумнів має носити вмотивований характер. Обов'язковим елементом тактики захисту в атакуючому стилі є заява адвокатом клопотань. При такому захисті адвокат користується прийомами щодо: 1) затягування слідство до моменту, коли воно втратить актуальність; 2) ускладнювати його новими епізодами, що буде вимагати тривалий час на проведення слідчих дій.

Метою участі захисника на стадії вчинення процесуальних дій - не допустити застосування погроз, фізичного або психічного тиску та захистити права та законні інтереси підзахисного.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика