^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. +380509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно- правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні.

1.Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно- правовий механізм забезпечення реалізації.

1) верховенство права (В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Не може застосовуватися закон, який суперечить КПК. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У разі якщо норми КПК суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана ВР України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України );

2) законність (суд, слідчий суддя, прокурор зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Законність – це 1) неухильно дотримуватися порядку (процесуальної форми) провадження на всіх його стадіях; 2) вчиняти процесуальні дії на підставі закону; 3) повідомляти і роз'яснювати учасникам провадження їхні процесуальні права і обов'язки та забезпечувати їх дотримання і виконання; 4) обґрунтовувати свої рішення відповідними нормами матеріального і процесуального права; 5) суворо дотримуватися підстав і порядку застосування до учасників провадження заходів його забезпечення, особливо запобіжних заходів; 6) неухильно дотримуватись порядку збирання й закріплення доказів, оскільки його недотримання потягне за собою їх недопустимість)

3) рівність перед законом і судом (Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками. Неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами користуються додатковими гарантіями.);

4) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини (Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у передбаченого порядку, встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною.)

5) забезпечення права на захист (Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист: надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на професійну правову допомогу. У випадках, передбачених цим Кодексом, підозрюваному, обвинуваченому надається безоплатна правова допомога за рахунок держави.);

Важливе значення для здійснення прав на захист має побачення підозрюваного, обвинуваченого із захисником до першого допиту, і не звичайне побачення, а конфіденційне. Суть конфіденційності полягає у тому, що підозрюваному чи обвинуваченому перед першим допитом має бути надана можливість зустрітися із захисником віч-на-віч за умови, що їх бачать, але не чують.

6) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень (Це право людини безперешкодно звертатися до суду за захистом своїх прав. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: a) бути негайно  поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; б) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; в) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; г) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; д) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну допомогу перекладача. Конституція України  проголошує, що рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими на всій території України.Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом.)

      Нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації принципів:

  1. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. (ст. 59 Конституції). Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.
  2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на професійну правничу допомогу обраним або призначеним захисником.
  3. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані надати затриманому чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв'язку для запрошення захисника. При цьому вони зобов'язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного захисника.
  4. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у цьому реєстрі містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. Захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу.
  5. Важливими засобами у механізмі забезпечення реалізації права на захист є заборона на допит захисника як свідка про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням функцій захисника, а також на втручання у приватне спілкування захисника з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим.

Також є інші принципи. Це:

1) повага до людської гідності (Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню.). Приклад: обшук особи може проводити лише слідчий тієї ж саме статі.

2) недоторканність житла чи іншого володіння особи (Не допускається проникнення до житла інакше як за вмотивованим судовим рішенням);

3) таємниця спілкування (кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов);

4) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї (Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість а також бути примушена давати пояснення, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення.);

6) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення (Ніхто не може бути двічі обвинуваченим або покараним за кримінальне правопорушення, за яким він був виправданий або засуджений на підставі вироку суду, що набрав законної сили);

7) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.);

8) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами (Учасники судового провадження не можуть бути обмежені в отриманні в суді як усної, так і письмової інформації щодо дати, часу і місця та результатів судового розгляду. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито.);

9) розумність строків );

10) мова, якою здійснюється кримінальне провадження (Кримінальне провадження здійснюється державною мовою. Процесуальні документи складаються державною мовою. Особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення.).

2.Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні.

Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (Змагальність – це самостійне отстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, звернення з обвинувальним актом та підтримання державного обвинувачення у суді здійснюється прокурором. У випадках, передбачених цим Кодексом, повідомлення може здійснюватися слідчим за погодженням із прокурором, а обвинувачення може підтримуватися потерпілим, його представником. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.)

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика