^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Декларування недостовірної інформації. Службова недбалість.

1.Поняття службової особи.

             До службових осіб належать керівники установ, міністерств, відомств та особи, які користуються правом наймати і звільняти працівників, а також особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків в установах і організаціях. До державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.

                Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав.

2.Зловживання владою або службовим становищем.

Це використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби

 1. Об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують правильну (належну) діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ, організацій, а також їх службових осіб, адодатковим безпосереднім– охоронювані законом права, свободи та інтереси окремих громадян, або державні чи громадські інтереси, або інтереси юридичних осіб.
 2. Об'єктивна сторона виявляється у діянні (дії чи бездіяльності): 1) використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби; 2) вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) заподіяння такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
 3. Суб'єкт злочинуспеціальний - службова особа.
 4. Суб'єктивна стороназлочину характеризується умисною (або змішаною) формою вини. При цьому діяння може бути вчинене лише умисно, а щодо наслідків можлива як умисна, так і необережна форма вини. Мотиви та мета вчинення таких дій можуть бути різними й на кваліфікацію злочину, зазвичай, не впливають.

     Кваліфікуючими ознаками злочину є: спричинення тяжких наслідків, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, що в 250 та більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Це злочин із матеріальним складом і визнається закінченим із моменту заподіяння шкоди. Істотньою вважається шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3.Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми.

Об‘єктом злочину є нормальна законна діяльність юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, спрямована на реалізацію її цілей згідно з визначеним нормативним порядок її функціонування.

Об‘єктивна сторона складається: 1) діяння у формі використання службовою особою своїх повноважень всупереч інтересам юридичної особи приватного права; 2) суспільно небезпечні наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; 3) причинним зв'язком між діянням і наслідками.. Зазначені дії повинні явно виходити за межі наданих повноважень.

 До зловживання повноваженнями, наприклад, відносять: незаконне отримання кредиту; укладення завідомо невигідних чи збиткових угод від імені юридичної особи приватного права; невнесення до бюджету орендної плати за використання виділеної органами влади землі; неправомірне використання праці підлеглих осіб у власному домашньому господарстві чи господарстві своїх родичів; незаконне використання належного підприємству автотранспорту чи іншої техніки для власних потреб тощо..

Суб‘єктивна сторона злочину – умисна форма вини щодо дій. Обов‘язковою ознакою умислу є усвідомлення особою очевидності та безсумнівності виходу за межу наданих повноважень.

Суб‘єкт злочину – службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій.

Кваліфікуючою ознакою злочину є тяжкі наслідки.

4.Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

 Виражається в діянні, яке виходить за межі повноважень працівника відповідного правоохоронного органу.

 1. Об'єктом злочинує суспільні відносини, які регулюють зміст правильної роботи правоохоронних органів.
 2. З об'єктивної сторони злочин може вчинятися у формі; 1) перевищення влади або 2) перевищення службових повноважень, які завдали істотної шкоди.

3.Суб'єкт злочину спеціальний, ним може бути лише працівник правоохоронного органу.

4.З суб'єктивної сторони злочин характеризується умисною формою вини, ставлення до наслідків може виражатися як умислом, так і необережністю. Службова особа усвідомлює, що дії, які вона вчиняє, виходять за межі наданих їй владних чи службових повноважень, бажає їх вчинити, передбачає настання істотної шкоди  і бажає чи свідомо припускає їх настання (прямий і непрямий умисли) Мотив і мета таких дій можуть бути різними, але на кваліфікацію не впливають.

З матеріальним складом.

5.Службове підроблення.

Під службовим підробленням закон розуміє внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів.

 1. Основним безпосереднім об'єктом є визначений законом порядок діяльності державного апарату, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підриємств, установ і організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення. Факультативним додатковим об'єктом цього злочину можуть бути права та свободи людини і громадянина, власність тощо.
 2. О'єктивна сторона полягати у таких активних формах: 1) внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; 2) інше підроблення документів; 3) складання завідомо неправдивих документів; 4) видача завідомо неправдивих документів.

Внесення у офіційні документи неправдивих відомостей передбачає внесення у дійсний офіційний документ даних, що не відповідають дійсності повністю або частково (наприклад, внесення неправдивих відомостей у бухгалтерські книги).

Підроблення документів передбачає часткову чи повну заміну змісту дійсного документа. Спосіб підроблення документів (дописка, підчистка, заміна тексту чи окремих слів, дати, підпису чи інших реквізитів).

Складання неправдивих документів - це внесення до документа, який зовні оформлено правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково (наприклад, запис у дійсний бланк, який має відтиск печатки і підпис, неправдивих відомостей про фактичне використання сировини та матеріалів).

Видача неправдивих документів - надання або випуск службовою особою документів, зміст яких повністю або частково не відповідає дійсності і які були складені цією ж або іншою службовою особою.

 1. Суб'єктом службового підроблення може бути лише службова особа.
 2. З суб'єктивної сторони злочин може бути вчинено лише з прямим умислом.
 3. Кваліфікуючою ознакою службового підроблення є тяжкі наслідки.

Злочин з формальним складом.

6.Декларування недостовірної інформації.

 1. Безпосереднім об'єктом це встановлений законом порядок подання декларацій особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 2. Предметом є декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – це обов’язковий елемент.
 3. З об'єктивної сторонизлочин характеризується вчиненням таких діянь: 1) подання завідомо недостовірних відомостей у декларації; 2) умисне неподання декларації.
 4. Суб'єкт спеціальний – суб’єкт декларування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". До суб’єкта декларування належать:

            1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

            2) а також ті, які припиняють або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

            3) і особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – посадові особи юридичних осіб публічного права.

 1. Суб’єктивна сторона – прямий умисел, тобто умисне вчинення таких дій.
 2. Злочин з матеріальним складом, відповідальність настає якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

7.Службова недбалість.

 1. Об’єкт - встановлений порядок службової діяльності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.
 2. Об’єктивна сторона –  невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди.
 3. Суб’єкт спеціальний– тільки службова особа.
 4. Суб’єктивна сторона - виявляється у необережній формі вини як щодо діяння, так і щодо його наслідків. Можлива і змішана форма вини — умисел щодо діяння і необережна форма вини щодо наслідків цього діяння.
 5. Кваліфікаційні ознаки – тяжкі наслідки.
 6. Службова недбалість є злочином з матеріальним складом.
Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика