^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Акти Національної асоціації адвокатів України: Положення про Раду адвокатів України, Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Акти Національної асоціації адвокатів України:

 1. Положення про Раду адвокатів України.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 2012р.

 1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі – РАУ) діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом адвокатського самоврядування, на який державою покладено виконання у період між з‘їздами адвокатів України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України;
 3. Положення про РАУ затверджується установчим з'їздом адвокатів України. Зміни та доповнення до положення про РАУ вносяться з’їздом адвокатів України;
 4. РАУ не має статусу юридичної особи. До складу Ради адвокатів України входить тридцять членів-адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, а також голова та два заступники голови Ради адвокатів України, які обираються з'їздом адвокатів України. Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд;
 5. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 6. Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.
 7. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 8. Рада адвокатів України відповідно до покладених на неї завдань:

1.1. Складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатів України;

1.2. Визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України;

1.3. Забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України;

1.4. Здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль та координує діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього, затверджує форму витягу з Єдиного реєстру адвокатів України та Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

1.5. Затверджує регламент конференції адвокатів регіону; положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

1.6. Встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує, їх розподіл і використання;

1.8. Приймає рішення від імені Національної асоціації адвокатів України про створення рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, міста Севастополя, реєстрацію змін до їх установчих документів та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

1.10.Координує та контролює діяльність рад адвокатів регіонів, сприяє їх діяльності та надає їм необхідну методичну допомогу;

1.11.Сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних, соціальних та інших прав адвокатів;

1.12.Приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених Статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України;

1.14.Розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, із правом скасування незаконних рішень;

1.15.Визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;

1.16.Забезпечує ведення та функціонування офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;

1.18.Затверджує зразки свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена Ради адвокатів України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, посвідчення Голови, члена Вищої ревізійної комісії адвокатури;

1.19.Затверджує порядок складання кваліфікаційних іспитів, програму кваліфікаційних іспитів та методику їх оцінювання, інші документи, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

1.20.Затверджує порядок проходження стажування, програму та методику оцінювання стажування;

1.21.Затверджує типову форму ордеру адвоката, положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів;

1.22.Затверджує порядок складання радою адвокатів регіону протоколу про адміністративне правопорушення та форму протоколу;

1.23.Розробляє за дорученням з’їзду адвокатів України, органів держаної влади та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно- правових актів, які регулюють діяльність адвокатури, у тому числі щодо соціального захисту адвокатів, професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, а також інші проекти нормативно-правових актів у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;

1.24.Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд суб’єктам законодавчої ініціативи;

1.29.Здійснює офіційне опублікування рішень з’їзду адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України;

1.30.Виступає засновником засобів масової інформації від імені Національної асоціації адвокатів України;

1.31.Визначає порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатами, здійснює методичне керівництво та організовує підвищення кваліфікації адвокатів;

1.36.Надає роз’яснення з питань, пов’язаних із адвокатською діяльністю;

 1. Рада адвокатів України виконує функцію вищого органу Національної асоціації адвокатів України в період між з‘їздами адвокатів України.

III. КЕРІВНИЦТВО РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.

 1. Голова Ради адвокатів України:

1.1. Є головою Національної асоціації адвокатів України за посадою;

1.2. Представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами, міжнародними установами та організаціями;

1.3. Керує роботою Ради адвокатів України,

1.4. Забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, головує на них;

1.6. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

1.7. Організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України;

1.8. Розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису;

1.9. Координує діяльність органів адвокатського самоврядування;

1.10.Приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів НААУ та Ради адвокатів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України;

1.15.Підписує та скріплює печаткою НААУ установчі документи рад адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури  областей, міст Києва та Севастополя;

1.16.Підписує акти Ради адвокатів України;

1.17.Видає накази, розпорядження, роз’яснення, листи, рекомендації з будь- яких інших питань адвокатури, що не віднесені до виключної компетенції Ради адвокатів України, і є обов’язковими до виконання усіма адвокатами України та адвокатами іноземної держави, які мають намір здійснювати, або здійснюють адвокатську діяльність в Україні;

          Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а в разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального складу членів Ради.

           У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України.

            Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні особисто, або приймають участь в порядку, передбаченому п. 4 Розділу V цього Положення, більше половини обраних членів Ради. Ухилення члена Ради адвокатів України від участі у засіданні Ради тягне дисциплінарну відповідальність. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів, присутніх на засіданні Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним;

            Рада адвокатів України вправі приймати рішення методом електронного голосування. У випадку, якщо член РАУ, що з поважних причин не може особисто бути присутнім на засіданні РАУ, він може прийняти участь в засіданні РАУ за допомогою засобів зв’язку (відео-конференція, Skype – конференція тощо);

             Рішення Ради адвокатів України, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові до виконання адвокатами,

            Член РАУ допускається до участі в засіданні РАУ за умови надання ним, або радою адвокатів регіону витягу з протоколу конференції адвокатів регіону про його обрання на цю посаду;

              Рішення Ради адвокатів України оприлюднюються на офіційному сайті НААУ, а також можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації, які визначаються Головою Ради або Радою адвокатів України

2. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, затвердженого рішенням Ради Адвокатів України від«17» грудня 2012 року №26 (із змінами та доповненнями від «23» квітня 2016 року)
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.

1.2. Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ, координує діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього згідно цього Порядку.

2.1. Відомості до ЄРАУ вносяться за дворівневим принципом. Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів, Другий рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується Радою адвокатів України.

2.2. Рада адвокатів регіону призначає відповідальну особу (осіб) - адміністратора бази даних ЄРАУ, який вносить відомості до ЄРАУ на Першому рівні на підставі інформації та документів передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та актами НААУ стосовно адвокатів, яким видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено чи припинено, адвокатів іноземної держави, стосовно яких прийнято рішення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури про включення до ЄРАУ, інші відомості передбачені Законом та цим Порядком.

2.3. Між відповідальною особою - адміністратором бази даних ЄРАУ та радою адвокатів регіону укладається договір про конфіденційність та нерозголошення третім особам будь-яких відомостей, які стали відомі йому під час роботи з ЄРАУ.

2.10. Відповідальність за достовірність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної/их до ЄРАУ або за невнесення обов’язкових відомостей, а також внесення до ЄРАУ відомостей без обов’язкового документального їх підтвердження на Першому рівні несуть персонально голови відповідних рад адвокатів регіонів.

3.1. До ЄРАУ вносяться такі відомості про адвокатів:

3.1.1. Прізвище, ім’я та по батькові адвоката;

3.1.2. Номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про його видачу;

3.1.3. Найменування і місцезнаходження організаційних форм адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;

3.1.4. Адреси робочих місць адвоката (із зазначенням основної та/або додаткових адрес робочого місця), номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти;

3.1.5. Інформація про зупинення, припинення або поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;

3.2. Для внесення відомостей до ЄРАУ, вказаних в п.3.1., адвокат подає до ради адвокатів свого регіону такі документи: заяву про внесення відомостей до ЄРАУ, копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, копію свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та документ, що підтверджує адресу робочого місця, внесену в ЄРАУ.

 3.3. Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, згідно заяви адвоката.

3.8. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться відомості про помічників адвокатів, а саме:

3.8.1. прізвище, ім’я, по батькові помічника адвоката;

3.9. Запис в ЄРАУ щодо помічників адвоката вноситься до відомостей ЄРАУ про адвоката, за яким такий помічник закріплений.

3.11.У випадку зміни відомостей про помічника адвоката, адвокат зобов’язаний повідомити про такі зміни раду адвокатів регіону.

 4.1. До відомостей, що містяться в ЄРАУ вносяться зміни у разі:

4.1.1. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.1.2. Поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.1.4. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.1.5. Зміни адреси робочого місця адвоката;

4.1.6. Зміни прізвища, імені та по батькові адвоката;

4.1.7. Зміни організаційної форми адвокатської діяльності;

4.1.8. Внесення відомостей про помічників адвоката.

4.2. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю:

4.2.1. Дата зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.2.2. Підстава зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.2.3. Дата, до якої зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, якщо такий строк визначено;

4.2.4. Заява адвоката або назва органу, який прийняв рішення про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю та власне назва і дата такого рішення;

4.3. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку поновлення права на заняття адвокатською діяльністю:

4.3.1. Дата, з якої поновлено право на заняття адвокатською діяльністю;

4.3.2. Підстава для поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.3.3. Назва органу, який прийняв рішення про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю та власне назва і дата такого рішення;

4.4. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

4.4.1. Дата припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.4.2. Підстава припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4.4.3. Заява адвоката, подання встановлених законом документів, або назва органу, який прийняв рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю та власне назва і дата такого рішення.

4.4.4. У випадку смерті адвоката, відомості про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю вносяться до ЄРАУ відповідно до службової записки/листа Голови ради адвокатів регіону.

4.5. У випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адвокат зобов’язаний протягом трьох днів повідомити Раду адвокатів регіону про ці зміни, подавши відповідну заяву про внесення змін до ЄРАУ.

4.6. Заява про внесення змін до ЄРАУ подається адвокатом до Ради адвокатів регіону за адресою його робочого місця. Заява адвоката про внесення змін до ЄРАУ повинна містити відомості, передбачені п. 3.1. статті 3 цього Порядку.

4.6.1. У випадку необхідності внесення змін в ЄРАУ щодо адреси робочого місця адвоката з одного регіону в інший, - адвокат отримує в раді адвокатів регіону за поточною адресою робочого місця трансферний витяг з ЄРАУ, про що подає заяву.

4.6.2. У заяві про видачу трансферного витягу адвокат зазначає раду адвокатів регіону, на території діяльності якої буде знаходитись його нове робоче місце. Зазначається лише одна рада адвокатів регіону.

4.6.4. Якщо адвокат протягом 30 днів (далі по тексту «трансферне вікно») з дати формування трансферного витягу не звернувся з заявою про внесення відомостей в ЄРАУ за новою адресою робочого місця, трансферне вікно автоматично закривається системою, а отриманий трансферний витяг стає недійсним. Адвокат вправі повторно за необхідності звернутись за новим трансферним витягом.

4.6.5. Трансферний витяг не видається, якщо адвокат не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

4.6.6. Усі розпочаті дисциплінарні провадження проти адвоката, який звернувся за отриманням трансферного витягу на день його видачі, продовжують здійснюватись відносно такого адвоката в тій раді адвокатів регіону до якої адвокат звернувся за таким витягом.

6.3. Для цілей, передбачених чинним законодавством України, витяг з ЄРАУ видається виключно Радою адвокатів України, або радою адвокатів регіону.

6.4. Витяги з ЄРАУ видаються безоплатно;

6.5. Витяг з ЄРАУ, якщо він видається безпосередньо Радою адвокатів України чи радою адвокатів регіону,

6.6. Витяг з ЄРАУ передається запитувачу особисто чи направляється листом за наявності фінансової можливості у рад адвокатів регіону, Ради адвокатів України;

6.9. Відповідальними за достовірність відомостей, що надаються для внесення до ЄРАУ в порядку внесення змін є особи, які надали цю інформацію;

6.10.Форма та зміст витягу з ЄРАУ затверджується Радою адвокатів України.

7.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Порядку вносяться за рішенням Ради адвокатів України в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

7.7. Встановити, що прострочення адвокатом надання відомостей і змін до них, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Порядком є невиконанням ним рішень органів адвокатського самоврядування і тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого законом.

3. Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРДЕР АДВОКАТА ТА ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ОРДЕРІВ, затверджено рішенням Ради адвокатів України від «17» грудня 2012 року №36 (із змінами і доповненнями від 27.05.2017)

 1. Положення про ордер на надання правової допомоги встановлює єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань/адвокатських бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів;
 2. Ордер на надання правової допомоги - письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України;
 3. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням;
 4. В Україні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера , яку затверджує Рада адвокатів України;
 5. Ордер, встановленої форми, є обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 6. Бланки ордерів виготовляються друкарським способом на замовлення Ради адвокатів регіону
 7. Ордерна книжка – зброшурована підшивка пронумерованих бланків ордерів у кількості 50 примірників, із серією, що присвоюється Радою адвокатів України кожному регіону
 8. Облік надходження та руху ордерів проводиться у відповідному Журналі реєстрації ордерів, що ведеться радою адвокатів регіону
 9. Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро отримують ордерні книжки за заявами: адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання, адвокатського бюро в раді адвокатів регіону, про що здійснюється запис у Журналі реєстрації ордерних книжок відповідної ради;
 10. Адвокат, адвокатське об’єднання або адвокатське бюро мають право отримати необхідну їм кількість ордерних книжок. Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівники адвокатського бюро, адвокатське об’єднання зберігають та ведуть облік руху ордерів у Журналі обліку ордерів, який є предметом адвокатської таємниці, захищеної Законом;
 11. Ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності);
 12. Ордер, що видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правову допомогу на підставі цього ордера, та підпис керівника адвокатського бюро, адвокатського об’єднання і скріплений печаткою юридичної особи;
 13. Про обмеження правомочності адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги, останній або керівник адвокатського об’єднання (бюро) зобов’язані вказати на звороті ордера.
 14. Ордер містить наступні реквізити:

15.1. Серію, порядковий номер ордера;

15.2. Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога;

15.3. Посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;

15.4. Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

15.5. Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;

15.6. Ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та його місцезнаходження);

15.7. Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, яке видає ордер;

15.8. Дату видачі ордера;

15.9. Підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності (у графі «Адвокат»);

15.10. Підпис адвоката, який правову допомогу, якщо ордер, виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);

15.11. Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням.

 1. Відповідальність за достовірність вказаних в ордері даних несе адвокат (особа, яка видала ордер). У ордері на надання правової допомоги, який видається адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, не заборонено здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката змінюється в межах такого договору.
 2. З метою забезпечення єдиних стандартів якості ордерних книжок Рада адвокатів регіону укладає угоду на виготовлення ордерних книжок з підприємствами, що надають послуги з виготовлення друкованої продукції, організовують та координують замовлення; Встановити, що вартість ордерних книжок відшкодовується адвокатами з урахуванням витрат на їх виготовлення.
 3. При виготовленні ордерів, відповідно до регіону та суб’єкта, що їх замовляє, їм присвоюються наступні серії: 18.21. Рада адвокатів Сумської області – СМ;
 1. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, затверджено Рішенням Ради адвокатів України від «16» лютого 2013 року № 72 (із змінами та доповненнями від «4-5»07.2014)


            Це Положення визначає порядок сплати, розподілу та використання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – «внески») в структурі Національної асоціації адвокатів України, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 1. Загальні положення

1.1. Внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування – грошові кошти, що надходять організаційним формам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом:

а. від адвокатів України щорічно в порядку та розмірі, визначеними відповідно до цього Положення та актами НААУ, Ради адвокатів України на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
б. від фізичних і юридичних осіб, відповідно до положень Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

в. від регіональних органів адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні Радою адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури.
1.3. Рада адвокатів України встановлює розмір, порядок сплати внесків, їх розподіл і напрямки використання для забезпечення ефективної реалізації повноважень адвокатського самоврядування.

1.4. Рада адвокатів регіону здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків адвокатами, адреса робочого місяця яких знаходиться у цьому регіоні та веде облік щорічних внесків у відповідності до рекомендацій Ради адвокатів України.

1.6. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.

2.1. Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката.

2.2. Адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Рішенням Ради адвокатів України № 283  від 15 грудня 2017 року "Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2018 році" встановлено розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2018 році у розмірі 1762 гривні (прожитковий мінімум для працездатних осіб).

2.4. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів.

2.5. Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

2.6. Особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано.

2.7. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі.
2.8. Адвокати, вказані в пунктах 2.6. та 2.7. цього Положення, зобов’язані сплатити щорічні внески не пізніше 5 робочих днів відповідно з дня отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю чи з дня поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю.
2.10.У випадку неспроможності адвоката сплатити щорічний внесок у повному обсязі, може бути надана розстрочка його сплати, за умови внесення рівними частками у першій декаді кожного кварталу поточного року. Рішення щодо надання розстрочки сплати щорічного внеску приймається виключно радою адвокатів регіону, за заявою адвоката, згідно адреси робочого місця в ЄРАУ, за умови обґрунтованої і документально підтвердженої фінансової неспроможності сплатити щорічний внесок. Таке рішення у триденний строк скеровується до НААУ. Заява про розстрочення сплати щорічного внеску подається до 31 січня поточного року.
2.11.Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.
2.12.У разі зупинення чи припинення права на заняття адвокатською діяльністю сплачені адвокатом щорічні внески за рік, в якому відбулось таке зупинення чи припинення, не повертаються, а залишаються у розпорядженні Національної асоціації адвокатів України та відповідної ради адвокатів регіону.

2.16.Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

2.18.У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

2.20.Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
2.21.Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску.

 1. Внески фізичних і юридичних осіб

3.1. Належним джерелом фінансування забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування визнаються:

3.2.1.Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань, які надійшли на банківські рахунки Національної асоціації адвокатів України, рад адвокатів регіонів.
3.2.2.Добровільні внески, які надійшли від адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за напрямками, визначеними Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону.
3.2.3.Добровільні внески, сплачені адвокатами, адвокатськими бюро, адвокатськими об‘єднаннями в межах спеціальних проектів або програм Національної асоціації адвокатів, рад адвокатів регіону та можуть бути спрямовані виключно на забезпечення програмних заходів.
3.2.4.Органам адвокатського самоврядування забороняється спонукати адвокатів, адвокатські бюро, адвокатські об‘єднання до сплати добровільних внесків шляхом створення преференцій або спеціального становища для окремих осіб або адвокатських утворень у професійній діяльності або при реалізації повноважень органами адвокатського самоврядування.
3.2. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб, які надійшли у розпорядження органів адвокатського самоврядування мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за напрямками, визначеними Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону, або спеціальних проектів/програм НААУ, регіональних рад адвокатів.
3.2.1.Умови отримання добровільних внесків від фізичних і юридичних осіб для забезпечення цілей адвокатського самоврядування не можуть суперечити або у будь-який інший спосіб впливати та/або обмежувати принцип незалежності Адвокатури України, як правового інституту, представницьких органів адвокатури, окремих адвокатів.

 1. Внески регіональних органів адвокатського самоврядування.

4.2. Рада адвокатів України, як орган НААУ, може прийняти рішення про встановлення періодичних або разових внесків регіональними органами адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні Національною асоціацією адвокатів України, Вищою кваліфікаційно- дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури.

5.2. Використання коштів відбувається на підставі кошторисів. Основні статті видатків кошторисів РАУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, регіональних рад адвокатів, кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, затверджуються відповідно рішенням з’їзду адвокатів України, рішенням конференції адвокатів регіону.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика