^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Стажування, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

 1.Стажування, його мета та порядок проходження.

 1. Стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.

     До компетенції Ради адвокатів України по організації стажування належить:

 • затвердження Програми стажування та Методики стажування;
 • здійснення контролю за веденням радами адвокатів регіонів реєстрів керівників стажування;
 • надання роз’яснень щодо процесу організації стажування в Україні;
 • проведення семінарів, заходів (тренінгів) для стажистів, адвокатів-керівників стажування;
 • розгляд заяв та скарг на рішення рад адвокатів регіону осіб, які виявили намір пройти стажування з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також адвокатів – керівників стажування.

            Рада адвокатів регіону:

 • організовує процес стажування в регіоні;
 • створює та веде реєстр адвокатів-керівників стажування регіону;
 • призначає адвоката-керівника стажування в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • видає направлення для проходження стажування;
 • затверджує індивідуальний план стажування та здійснює контроль за його проходженням стажистом;
 • встановлює строки для надання поточних звітів стажиста;
 • заслуховує поточні звіти стажиста;
 • здійснює оцінювання стажування
 • відсторонює або відкріплює адвоката від керівництва стажуванням;
 • зупиняє та припиняє стажування;
 • формує та зберігає особову справу стажиста адвоката, в якій, крім документів, поданих стажистом разом із заявою про направлення на стажування, зберігається також: індивідуальний план стажування, поточні звіти стажиста, звіт про оцінку стажування, звіт про результати стажування, щоденник про проходження стажування, рішення РАР про направлення на стажування та рішення РАР за результатами оцінювання стажування.
 1. Стажистом адвоката може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, свідоцтво про складення якого є дійсним на день початку стажування. Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.

      Стажисту на весь термін проходження стажування призначається один керівник стажуванням, що не позбавляє його права пройти стажування ще у двох адвокатів з іншої спеціалізації, за їх згодою, за умови, що відомості про них включені до Реєстру керівників стажування.

   Керівник стажування зобов’язаний надати стажисту затверджений радою адвокатів регіону індивідуальний план стажування. За клопотанням стажиста до індивідуального плану можуть бути внесені зміни та доповнення у межах Програми стажування. Під час проходження стажування стажист під керівництвом адвоката – керівника стажування виконує завдання у межах індивідуального плану проходження стажування. Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста. У час відпочинку, вихідні та святкові дні стажування проводиться за взаємною згодою стажиста та адвоката – керівника стажування.

    На стажиста адвоката поширюється дія положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, даного Положення, а також статутів відповідних адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, рішень адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально як самозайнята особа.   

    Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

    До стажу роботи помічником адвоката, що дає право на звільнення від проходження стажування, враховується стаж роботи помічником адвоката, якщо помічник працював на умовах повного робочого тижня, а роботодавцем за таку особу до державного бюджету України сплачувався Єдиний соціальний внесок у встановленому законом порядку та розмірі. Робота особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та на умовах цивільно-правових договорів не зараховується як стаж роботи помічника адвоката, необхідний для звільнення від проходження стажування.

     Основними завданнями стажування є:

 • підвищення рівня теоретичних знань та набуття практичних навичок;
 • поглиблення професійної спеціалізації, накопичення практичного досвіду.
 • Стажування здійснюється протягом шести місяців. Загалом робочий час стажиста за увесь період стажування має становити не менше 550 (п’ятсот п’ятдесят) годин, з яких не менше 50 (п’ятдесят) годин робочого часу має становити заняття стажистом юридичною практикою.

      Юридичною практикою за змістом даного Положення являються, зокрема, але не виключно: 

 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
 • складання заяв, скарг, процедурних, процесуальних та інших документів правового характеру;
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;
 • ознайомлення на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для надання правової допомоги документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 • подання клопотань та скарг на прийомах в посадових і службових осіб;
 • збирання відомостей про факти, які можуть бути використані в якості доказів;
 • застосовування технічних засобів, у тому числі для копіювання матеріалів справи,; фіксація процесуальних дій, в яких стажер бере участь, а також ходу судового засідання в порядку, передбаченому законом;
 • одержання письмових висновків фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань.
 1. Адвокат, який виявив бажання здійснювати керівництво стажуванням, подає заяву про керівництво стажуванням до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, згідно з даними ЄРАУ.

      Рада адвокатів регіону приймає рішення:

- про включення адвоката до Реєстру керівників стажування (за умови відповідності вимогам);

- про відмову у включенні адвоката до Реєстру керівників стажування з обґрунтуванням підстав.

  Керівником стажування може бути адвокат, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше п’яти років, який підвищує свою кваліфікацію відповідно до вимог. В одного адвоката можуть проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно.

  Не може бути керівником стажування адвокат, який мав дисциплінарне стягнення (за винятком попередження) протягом трьох років, що передують зверненню такого адвоката до ради адвокатів регіону для включення його до реєстру керівників стажування. Не може бути керівником стажування адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено. Не може бути керівником стажування адвокат, який не підвищує свою кваліфікацію відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) відповідні підтверджуючі документи.

   Інформація про адвокатів – керівників стажування розміщується на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України  Договір на керівництво стажуванням укладається між керівником стажування і стажистом та реєструється у відповідній раді адвокатів регіону.

     Адвокат – керівник стажування:

- складає індивідуальний план стажування;

- організовує необхідні умови для виконання стажистом індивідуального плану стажування;

- надає стажисту завдання відповідно до індивідуального плану стажування та здійснює їх перевірку;

- здійснює контроль за виконанням стажистом індивідуального плану стажування;

- складає звіт про оцінку стажування та надає його раді адвокатів регіону;

  Адвокат, за рішенням ради адвокатів регіону, може бути відсторонений від керівництва стажуванням у випадках:

- зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

- неналежного виконання обов’язків по здійсненню керівництвом стажуванням.

- якщо він (адвокат) не підвищував свою кваліфікацію відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) відповідні підтверджуючі документи.

  Адвокат, за рішенням ради адвокатів регіону, може бути виключений з Реєстру керівників стажування у разі:

- подання заяви;

- смерті;

- визнання адвоката за рішенням суду недієздатною чи обмежено дієздатною особою;

- наявності обставин несумісності, що встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

- зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

- накладення на адвоката дисциплінарного стягнення (за винятком попередження).

- якщо адвокат не підвищує свою кваліфікацію відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) відповідні підтверджуючі документи; встановлення недостовірних відомостей, які подав адвокат при включенні його до Реєстру керівників стажування;

- засудження адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі.

  Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України:

- внесок на проходження стажування у розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. З них 70 % внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника- стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;  30 % сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону та- Ради адвокатів України, з яких 20% - на поточний рахунок ради адвокатів регіону, а 10% - на поточний рахунок Ради адвокатів України (Національної асоціації адвокатів України).

- внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката у розмірі 50 відсотків 1 (однієї) мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про призначення стажування;

- внесок за виготовлення посвідчення стажиста адвоката, який не повинен перевищувати витрати на його виготовлення.

 1. Після закінчення шестимісячного строку стажування стажист складає звіт про результати стажування, а керівник стажування – звіт про оцінку стажування.

  Звіт про результати стажування стажиста має містити відомості про виконання індивідуального плану стажування. Звіт про оцінку стажування керівника стажування має містити оцінку набутих стажистом практичних навичок у процесі стажування, виконання індивідуального плану та рекомендацію про можливість допуску стажиста до адвокатської практики або необхідність продовжити стажування.

   Особа, яка пройшла стажування, подає до ради адвокатів регіону за місцем проходження стажування заяву про оцінку результатів стажування. До заяви про оцінку результатів стажування додаються:

- звіт про результати стажування;

- щоденник про проходження стажування;

- проекти складених документів правового характеру;

- інші матеріали стажування (копії судових рішень по справах, в яких приймав участь стажист, тощо).

    При оцінюванні результатів стажування рада адвокатів регіону:

- вивчає проекти (копії), складених стажистом документів правового характеру;

- у випадку необхідності вивчає матеріали справ, по яких стажист надавав правову допомогу;

- вивчає звіт стажиста про результати стажування та звіт керівника стажування про оцінку результатів стажування;

- заслуховує, у разі необхідності, керівника стажування;

- проводить співбесіду зі стажистом, яка є однією зі складових перевірки на предмет готовності особи займатися адвокатською практикою

    За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про:

- видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- продовження стажування на строк від одного до трьох місяців.

   Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржене стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду.

  У разі, якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про його продовження, стажист сплачує додатковий внесок на проходження стажування у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування.

 1. Стажування може бути зупинене не більше ніж на півроку за заявою стажиста радою адвокатів регіону.

   Заява про поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування зупинялося, її неподання може бути підставою для припинення стажування.

    Стажування може бути припинене у разі:

- подання стажистом заяви про припинення стажування;

- подання керівником стажування заяви про припинення стажування особи, у випадку порушення стажистом чинного законодавства, відмови від виконання індивідуального плану;

- неподання без поважних причин стажистом поточного звіту;

- незатвердження радою адвокатів регіону поточного звіту стажиста;

- неподання стажистом заяви про поновлення стажування у випадку зупинення стажування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно стажиста за вчинення тяжкого, особливо тяжкого або середньої тяжкості злочину;

- визнання стажиста за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним;

- смерті стажиста.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика