^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Структура органів адвокатського самоврядування відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

    Особливий статус в адвокатському самоврядуванні займає Національна асоціація адвокатів України (НААУ), яка є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування. НААУ діє через організаційні форми адвокатського самоврядування (ст. 15 Закону): конференцію адвокатів регіону, раду адвокатів регіону, з’їзд адвокатів України.

   Система адвокатського самоврядування складається та здійснюється через діяльність таких організаційних форм, як:

 1.З’їзд адвокатів України;

    З’їзд адвокатів України є вищим органом адвокатського самоврядування (ст. 54 Закону). До його складу входять делегати, обрані Конференціями адвокатів регіону. Скликається не рідше одного разу на три роки та обирає голів і заступників Ради адвокатів України, ВКДКА, ВРКА, затверджує статут НААУ, положення про Раду адвокатів України та правила адвокатської етики, розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, ВКДКА, висновки ВРКА, призначає трьох членів Вищої ради юстиції, затверджує кошториси Ради адвокатів України, ВКДКА.

 1. Рада адвокатів України;

    Рада адвокатів України діє в період між з’їздами адвокатів України та підконтрольна їм (ст. 55 Закону). До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України.              

     Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу.

  Рада адвокатів України діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом адвокатського самоврядування, на який державою покладено виконання у період між з‘їздами адвокатів України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України.

     Рада адвокатів України не має статусу юридичної особи.

  Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд.

Рада адвокатів України:

 1. складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;
 2. забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;
 3. здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;
 4. встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування,
 5. розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;
 6. визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
 7. забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури;

   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом при Раді адвокатів України, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

   До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

   Рішення приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

   Рішення  може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону.

 4.Вища ревізійна комісія адвокатури;

  Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.

   Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України.

  За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

  Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з’їздом адвокатів України, кількість  яких визначається з’їздом адвокатів України. 

 1. Конференція адвокатів регіону;

   Вищим органом адвокатського самоврядування в областях є конференція адвокатів регіону.

   Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік.

    До повноважень конференції адвокатів регіону належать:

- обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх із посад;

- обрання делегатів на з'їзд адвокатів України;

- обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх із посад; 

- визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх із посад;

- обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх із посад; 

- затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

- розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України;

 1. Рада адвокатів регіону;

  Між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.

   Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

   Повноваження Ради адвокатів регіону: 

- представляє адвокатів регіону; 

- складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону; 

- забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням; 

- здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

- приймає присягу адвоката України; 

- сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

- забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону.

Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.

 1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія;

   Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.

  Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати.

   До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать: 

- організація та проведення кваліфікаційних іспитів;

- прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту; 

- прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

-здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;

   Рішення приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат та може бути оскаржено протягом тридцяти днів із дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

  Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

 Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.

 1. Ревізійна комісія регіону

  Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону.

   Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

  За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з'їзду адвокатів України.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика